Browse Our Dictionary
C

compression

བཙིར་གནོན། =ཀ། ཤུགས་རིག་གི་སྐབས་སུ། དངོས་རྫས་བཙིར་ནས་བོངས་ཚད་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག ཁ། སྒྲའི་སྐབས་སུ། གནོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་གཞུང་རླབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག