Browse Our Dictionary
C

compulsory education

རྒྱས་བཅད་ཤེས་ཡོན། = ཁྲིམས་ལུགས་སྒྲིག་གཞིའི་ལག་བསྟར་བརྒྱུད། སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་ཐོབ་དགོས་པའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་དུས་སྐབས་ངེས་ཅན་ཞིག