Browse Our Dictionary
C

computer vision syndrome

ཀམ་པུ་ཊར་མིག་ནད། = ཀམ་པུ་ཊར་འཆར་ཤེལ་ངོས་སུ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་བལྟས་ནས་མིག་ཤེད་ཉམས་པའི་མིག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག