Browse Our Dictionary
C

con man

བསླུ་བྲིད་པ། =ཐབས་དང་རྣམ་པ་གང་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་རྗེས་དངོས་བདེན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཁས་ལེན་དུ་འཇུག་པའི་སྐྱེས་པ་གཡོ་ཅན་ཞིག