Browse Our Dictionary
C

conceptual skill

རྟོག་ཞིབ་ནུས་རྩལ། =དཀའ་རྙོག་ཅན་དང་འཆར་སྣང་གི་བསམ་བློ་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་དང་། དཔྱད་ཞིབ། གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་སོགས་ལ་བསམ་ཞིབ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།