Browse Our Dictionary
C

concession speech

ཕམ་ཁའི་གཏམ་བཤད། =འོས་བསྡུ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བོས་རང་གི་ཕམ་ཁ་ངོས་ལེན་བྱེད་པའི་གཏམ་བཤད།