Browse Our Dictionary
C

conductivity

phys བརྒྱུད་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། = གློག་དང་དྲོད་སོགས་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་འཁྲིད་བྱེད་ཀྱིི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ནུས་པ་ལ་ཟེར།