Browse Our Dictionary
C

confrontation

pol ༡། གདོང་ཐུག = ཁ་གཏད་ཤོག་ཁག་མི་འདྲ་བའི་དབར་བྱུང་བའི་རྩོད་གླེང་ངམ་སྡང་སེམས། ༢། འགྲན་རྩོད། = ཕྱོགས་གཉིས་སམ་རྩེད་འགྲན་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་བྱུང་བའི་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་འགྲན་རྩོད།