Browse Our Dictionary
C

consciousness

རྣམ་ཤེས། = ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་རིག་ཅིང་ཤེས་པར་བྱེད་ཅིང་། རང་གི་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་སེམས།