Browse Our Dictionary
C

consistent

གཅིག་མཐུན། = རྒྱུ་གཉིས་ཐེངས་གཅིག་གི་མཉམ་བྱ་ཆ་སྒྲིག་གི་དཔེ་རིས་ནང་། ཐིག་གཉིས་གནས་གཅིག་ཐོག་འཕྲེད་སྣོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་དེ་ལ་ཟེར།