Browse Our Dictionary
C

conspiracy theorist

ལྐོག་གཤོམ་ལྟ་ཚུལ་བ།= གནས་སྟངས་སམ་དོན་རྐྱེན་གང་ཞིག་དབང་ཤུགས་ཅན་གྱི་མི་སྣས་གསང་བའི་འཆར་སྒྲིག་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ལས་བྱུང་བར་འདོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག