Browse Our Dictionary
C

constant

བརྟན་གྲངས། = རྩིས་སྐོར་གྱི་གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡོད་པར་ཆ་འཛིན་པའི་གྲངས་འབོར་ཞིག