Browse Our Dictionary
C

constituent policy

ས་ཁུལ་སྲིད་བྱུས། = གཞུང་ལ་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའམ་མང་ཚོགས་ཕལ་མོ་ཆེར་ཕན་ཐོགས་པའི་ཕྱིར་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག