Browse Our Dictionary
C

constitutional court

རྩ་ཁྲིམས་དགོངས་འགྲེལ་ཁྲིམས་ཁང་། =ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་དང་། འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཕྱོགས་ཐོག་གི་རྩོད་རྙོག་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་ཁང་།