Browse Our Dictionary
C

consul

ཚོང་འབྲེལ་དོན་གཅོད། = རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོང་རིགས་ལས་དོན་ཆེད་སྐུ་ཚབ་བྱེད་ཆོག་པའི་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཤིག