Browse Our Dictionary
C

consume

༡། བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ། = དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་དང༌། ནུས་པ། བུད་རྫས་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ། ༢། ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ། = བཟའ་འཐུང་གི་དངོས་པོ་སྤྱོད་པ། ༣། (མེས་)བཅོམ་པ། = མེ་ལྟ་བུས་ཡོངས་རྫོགས་རྩ་མེད་གཏོང་བ།