Browse Our Dictionary
C

consumer advertising

econ,com ཉེར་སྤྱོད་ཚོང་བསྒྲགས། = མང་ཚོགས་ལ་ཐོན་རྫས་དང་ཞབས་ཞུའི་རིགས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། དངོས་ཟོག་ཉོ་རྒྱུར་སྐུལ་སློང་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག