Browse Our Dictionary
C

contact binary

འབྲེལ་གནས་ཟུང་སྐར། =སྐར་མ་གཉིས་པོ་གང་འཚམས་ཀྱིས་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་ཅིང་། བེམ་རྫས་ཕར་ཚུར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཟུང་སྐར་མ་ལག་ཅིག