Browse Our Dictionary
C

continuous improvement

རྒྱུན་མཐུད་ཡར་རྒྱས། = ཐོན་སྐྱེད་དང་། ཞབས་ཞུ། བརྒྱུད་རིམ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་མུས་ཡིན་པ།