Browse Our Dictionary
C

convection motion

ཚ་དྲོད་འཕོ་རྒྱུའི་འགུལ་སྐྱོད། = ཚ་དྲོད་འཕོ་རྒྱུ་དང་འགུལ་སྐྱོད། ཡང་ན་གནས་དང་གོ་ས་བརྗེ་བསྒྱུར་སོགས་གང་རུང་གི་ལམ་ནས་དྲོད་དང་གཤེར་གཟུགས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཚུལ།