Browse Our Dictionary
C

conversation

གླེང་མོལ། = སྐྱེ་བོ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་མང་པོ་ཕན་ཚུན་དབར་གསར་འགྱུར་དང་བསམ་ཚུལ་སོགས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་གཏམ་གླེང་ཞིག