Browse Our Dictionary
C

conversion factor

བརྗེ་ཐབས་རྐྱེན་གྲངས། = རྩི་གཞི་གཅིག་གི་ནང་བསྟན་པའི་གྲངས་ཚད་གང་ཞིག རྩི་གཞི་གཞན་ཞིག་ཏུ་འབེབས་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དུ་དེས་སྒྱུར་དགོས་པའི་རྐྱེན་གྲངས།