Browse Our Dictionary
C

conversion period

སྣོན་སྒྱུར་དུས་ཡུན། = མ་སྐྱེད་བུ་སྐྱེད་སྐབས་སུ་སྐྱེད་དུས་རེ་རེ་རྫོགས་མཚམས་སུ། སྐྱེད་འབབ་དེ་མ་དངུལ་ལ་བསྣན་རྗེས་མ་དངུལ་གསར་པ་ཞིག་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་དེ་ལ་ཟེར།