Browse Our Dictionary
C

coriolis effect

ཁོ་རིའོ་འབྱུང་འབྲས། = སའི་གོ་ལའི་རང་འཁོར་གྱི་རྐྱེན་པས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཁ་ངོས་སུ་འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་མེ་ཤུགས་ཕུར་མདའ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་ངེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་འཁྱོག་འགྲོས། འཁྱོག་འགྲོས་དེ་ཉིད་སའི་གོ་ལའི་ཕྱེད་བྱང་མར་གཡས་ཕྱོགས་དང་ཕྱེད་ལྷོ་མར་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང་བ་ཡིན།