Browse Our Dictionary
C

corms

གཞུང་རྟ་དབྱིབས་རིལ། = ཙོང་དང་སྒོག་པ་སོགས་ས་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་གཞུང་རྟའི་ཆ་ཤས་གང་ཞིག རྩི་ཤིང་གི་ཟས་གསོག་ཉར་བྱེད་པའི་དབྱིབས་རིལ་མོ་ཅན་ཞིག