Browse Our Dictionary
C

corps

༡། mil དམག་སྡེ། = རུ་ཤོག་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བ་ལྡན་པའི་དམག་དཔུང་གི་སྡེ་ཁག་ཆེན་མོ། ༢། adm རུ་ཁག = བྱེད་སྒོའམ་ལས་རིགས་བྱེ་བྲག་པའི་ནང་ཚུད་པའི་སྐྱེ་བོའི་སྡེ་ཁག་ཅིག