Browse Our Dictionary
C

corpus luteum

སེར་རིལ། = བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག་ནང་སྐུལ་རྒྱུ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པའི་གོང་བུ་ཁ་དོག་སེར་པོ་ཅན་ཞིག འདིས་བུད་མེད་ཚོའི་ལུས་པོའི་ནང་པོ་རོ་ཇེ་སི་ཊེ་རོན་ཞེས་པའི་སྐུལ་རྒྱུ་སྐྲུན་པ་དང་། སྐུལ་རྒྱུ་འདིས་མའི་མངལ་ལྤགས་ལ་སྒྱུར་བཅོས་དང་མངལ་དུ་སྦྲུམ་སྲིང་འཚོ་གནས་ཐུབ་པར་མཐུན་པའི་རྐྱེན་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།