Browse Our Dictionary
C

corresponding angles

ཕྱོགས་མཐུན་ཟུར། = གསེག་ཐིག་གཅིག་གིས་ཐིག་གཉིས་འཕྲེད་གཅོད་བྱེད་སྐབས། གསེག་ཐིག་གི་ཕྱོགས་ན་ཆ་ཟུར་མང་པོ་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས། ཕྱོགས་གཅིག་ན་ཡོད་པའི་ནང་ཟུར་དང་ཕྱི་ཟུར་གཉིས་ནི་གནས་མཐུན་ཟུར་ཡིན།