Browse Our Dictionary
C

corticospinal tract

ཀླད་ཤུན་རྒྱུངས་པའི་བརྡ་ལམ། = དབུས་དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་གཞོགས་གཉིས་སུ་གནས་པའི་འགུལ་བྱེད་དབང་རྩ་ཆ་གཅིག འདི་ནི་ཀླད་པའི་ཚོར་བྱེད་དང་འགུལ་བྱེད་ཀླད་ཤུན་ནས་ཐོན་ཏེ། ཀླད་ཞབས་བརྒྱུད་རྒྱུངས་པའི་ནང་གནས་པའི་ཐོད་རུས་དབང་རྩའི་ལྟེ་རྡུལ་ཞེས་པར་མཐུད་ཡོད།