Browse Our Dictionary
C

cosmological constant

འཇིག་རྟེན་བརྟན་གྲངས། = འདི་ནི་ཐོག་མར་གཏན་ཚུགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་སྤྱིའི་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ངོ་མ་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆེད་ཨ་ཡིན་སི་ཊན་གྱིས་གྲོས་འཆར་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན།