Browse Our Dictionary
C

cosmological principle

སྣང་སྲིད་རིག་པའི་རྩ་འཛིན། = འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནི་རྣམ་པ་གཅིག གྲུབ་ཆ་གཅིག ཕྱོགས་གང་ལ་ལྟོས་ཀྱང་འགྱུར་མེད་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་པར་བརྟེན་གང་ནས་བལྟས་ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་སྣང་བར་འདོད་པའི་རྣམ་གཞག