Browse Our Dictionary
C

cosmological redshift

སྣང་སྲིད་དམར་སྤོ། = སའི་གོ་ལ་ནས་ཁ་གྱེས་ཏེ་བསྐྱོད་པའི་གཡོ་འགུལ་ལ་བརྟེན་ནས་བར་སྣང་སྟེང་གི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་འཇའ་མདངས་དེ་རླབས་ཐག་རིང་བའམ། ཡང་ན་འཇའ་མདངས་དེའི་དམར་མདངས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འཕོ་ཚུལ་ཞིག