Browse Our Dictionary
C

counter- espionage

adm,pol སོ་མྱུལ་ལྡོག་ཐབས། = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གསང་གནས་དང་། བཟོ་གྲྭའམ་དམག་དོན་སོགས་ཀྱི་གསང་བའི་སྐོར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་ཤེས་རྟོགས་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་སྤེལ་བའི་སྔོན་འགོག