Browse Our Dictionary
C

countermand

ཕྱིར་བསྡུའི་བཀའ་ཁྱབ། = སྔོན་དུ་བཏང་བའི་བཀའ་ཁྱབ་ཅིག་ཕྱིས་སུ་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་བའམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ཁྱབ།