Browse Our Dictionary
C

countersign

དོ་མཉམ་མིང་རྟགས་འགོད་པ། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆའི་སྟེང་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གིས་སླར་མིང་རྟགས་འགོད་པ།