Browse Our Dictionary
C

country code

༡། རྒྱལ་ཁབ་ཨང་རྟགས། = ས་ཁུལ་ལམ་རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་མཚོན་པའི་ཡི་གེའམ་ཨང་ཀི་ཐུང་ངུ་ཡོད་པའི་ས་བབས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་ཤིག