Browse Our Dictionary
C

countryside

soc ༡། གྲོང་གསེབ་ས་ཁུལ། ༢། གྲོང་གསེབ་ཡུལ་མི། = ༡། སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བྱེད་སའམ་ཡར་རྒྱས་མ་སོང་པའི་ས་ཁུལ། ༢། གྲོང་གསེབ་བམ་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མི།