Browse Our Dictionary
C

court of chancery

ཅན་སེ་རི་ཁྲིམས་ཁང་། = ཡུལ་སྲོལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་མ་ཁྱབ་པའི་གནད་དོན་རིགས་ལ་དྲང་བདེན་དང་། ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་ཐོག་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག