Browse Our Dictionary
C

coverture

ཁྱོ་བོའི་སྲུང་སྐྱོབ། = གཉེན་སྒྲིག་ཟིན་པའི་བུད་མེད་དེ་རང་གི་ཁྱོ་བོས་དབང་ཚད་དང་སྲུང་སྐྱོབ་འོག་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གནས་བབས།