Browse Our Dictionary
C

crankcase

འཁྱོག་མདའ་འཇུག་སྣོད། = འཁྱོག་མདའ་ཨ་མའི་ནང་དུ་འཇུག་སའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་སྨད་ཀྱི་ལྷུ་ལག་སྟེ། དེར་འཁྱོག་མདའ་ཨ་མ་དང་། སྲུབ་མདའི་སི་ལེན་ཌར། མཐུད་ལྕགས། འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་གཡོ་འགུལ་ཅན་གྱི་ལྷུ་ལག་གཞན་ཡང་ཡོད།