Browse Our Dictionary
C

crime against humanity

འགྲོ་བ་མིར་བརྩམས་པའི་ནག་ཉེས།= འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཕོན་ཆེ་འཆི་སྐྱོན་དང་གདུག་རྩུབ་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་ཆ་ཤས་ཀྱི་བསམ་བཞིན་དུ་བཟོས་པའི་བྱ་གཞག