Browse Our Dictionary
C

criminal history

ནག་ཅན་ལོ་རྒྱུས། ཁྲིམས་འགལ་ལོ་རྒྱུས། =སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ནག་ཉེས་ཀྱི་འགན་ཕོག་པའམ་ར་སྤྲོད་བྱུང་བའི་འགལ་འཛོལ་གྱི་ཐོ་འགོད་ཡིག་ཆ་ཞིག