Browse Our Dictionary
C

critical temperature

ཉེར་མཁོའི་དྲོད་ཚད། = དྲོད་ཚད་དེ་དང་བརྒལ་ན་གནོན་ཤུགས་ཇི་ཙམ་ཞིག་སྤྲད་ཀྱང་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་མི་ཐུབ་པའི་དྲོད་ཚད།