Browse Our Dictionary
C

crowdfunding

མང་ཚོགས་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ། = དྲྭ་རྒྱ་སྤྱད་དེ་ཚོང་རིགས་ལས་འཆར་ཆེད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་ཆེད་མང་ཚོགས་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་མ་དངུལ་ཉུང་ངུ་རེ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་སྟངས་ཤིག