Browse Our Dictionary
C

crutch

མཆན་ཁུང་འཁར་རྒྱུག= ཞ་བོའམ་ནད་པ་ཆགས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་མཆན་འོག་ཏུ་སྐྱོར་བར་སྤྱོད་པའི་སྟེང་དུ་ཀུར་རྟགས་ཅན་ཡོད་པའི་དབྱུག་པ་རིང་པོ་ཞིག