Browse Our Dictionary
C

cultural revolution

རིག་གནས་གསར་བརྗེ། = རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་གསར་བརྗེའི་ལས་འགུལ་ལ་འགོག་རྐྱེན་དུ་རློམས་པའི་རིག་གཞུང་གི་ཆ་ལག་དག་ཡོངས་སུ་བཅོས་སྒྱུར་བྱ་ཆེད་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ནས་ ༡༩༧༥ བར་ལོ་ངོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་དུ་བརྩམས་པའི་རྙིང་བཞི་རྩ་གཏོར་རམ་བཅོམ་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་ཞིག