Browse Our Dictionary
C

curriculum vitae(cv)

མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་ནང་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་དང༌། ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང༌། གྲུབ་འབྲས་ཇི་འཐོབ། མ་འོངས་བྱེད་འཆར་སོགས་འཁོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།