Browse Our Dictionary
C

curriculum

བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན། = སློབ་གྲྭ་དང༌། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། གཞན་ཡང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁག་ཏུ་སློབ་ཁྲིད་དམ་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུའི་བརྒྱུུད་རིམ་ཁོངས་སུ་འཇོག་པའི་ནང་དོན་ཁག