Browse Our Dictionary
C

customer service training

ཚོང་ཤག་ཞབས་ཞུའི་སྦྱོང་བརྡར། = ལས་མི་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་། རིག་རྩལ། འཇོན་ཐང་སོགས་སློབ་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་ཚོང་ཤག་པ་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཁ་ཚིམས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས།