Browse Our Dictionary
C

cut and paste

compt.sc དྲས་སྦྱར། = ཀམ་པུ་ཊར་ཡིག་ཆ་འཇོག་གནས་ནང་གི་འདྲ་པར་རམ་ཡི་གེ་གང་ཞིག་གནས་གཅིག་ནས་བཏུབ་སྟེ་གཞན་དུ་ལྷན་སྦྱོར་བྱེད་པ།